FÖRELÄGGANDE ATT ENERGIDEKLARERA

Föreläggande om att energideklarera kan resultera i vite.Föreläggande att energideklarera

Om ni får ett brev likartad detta med föreläggande om att energideklarera så kontakta oss så reder vi ut begreppen och vad som efterfrågas.

Det finns också varianter kopplat till energibalansberäkning vid nybyggnation eller krav om energikartläggning.

Beslut

Vid Boverkets kontroll saknas energideklaration för byggnader som ni äger, se bilaga 1.
Boverket förelägger er, med stöd av 25 § lagen (2006:985) om energideklaration för
byggnader, att energideklarera era byggnader senast den 26 juni 2017.
Ni skall anlita en certifierad energiexpert för upprättande och registrering av
energideklarationerna hos Boverket. För information om syftet med energideklarationer och
byggnadsägares skyldighet att energideklarera se bilaga 2 och Boverkets webplats
www.boverket.se

Skäl för beslutet

Den som äger en byggnad ska enligt 4-6 §§ lagen om energideklaration för byggnader se till
att byggnaden energideklareras. De byggnader som skall energideklareras är:

  • nya byggnader
  • byggnader som upplåts med nyttjanderätt
  • byggnader som säljs
  • byggnader som är större än 250 kvadratmeter och som ofta besöks av allmänheten

Undantag från att energideklarera

Vissa byggnader är undantagna från skyldigheten att energideklareras. Om ni äger en
byggnad som är undantagen och inte behöver energideklareras måste ni meddela Boverket
detta senast den 26 juni 2017. Motivera varför byggnaden inte behöver energideklareras och
hänvisa till vilket undantag som tillämpas, se bilagga 3.

Vad händer om ingen energideklaration görs?

Om era byggnader inte energideklareras före datumet ovan kan ni föreläggas med vite att
komma in med energideklarationer för byggnaderna.