ENERGIDEKLARATION

Vi utför energideklarationer i stora delar av södra Sverige, främst villor men även andra typer av byggnader.
I en energideklaration ingår en energibesiktning, insamling av nödvändiga uppgifter, sammanställning och registrering av energideklarationen hos Boverket samt en kompletterande och beskrivande rapport om deklarationen och fastigheten.

Med energideklarationen synliggörs en byggnads energianvändning för köparen inför ett köp. Oavsett hur huset är konstruerat och hur mycket energi det förbrukar kan energideklarationen användas aktivt i marknadsföringen vid försäljning:

  • En energieffektiv byggnad med en relativt låg energiförbrukning lyfts fram med en låg energiklass och ett lågt energiprestandavärde.
  • I en byggnad där energiförbrukningen är relativt hög kan fokus istället läggas på de kostnadseffektiva åtgärdsförslag som energiexperten har beräknat kommer spara energi och även gynna ekonomin på sikt.

Lagen i korthet

Lagen om energideklarationer trädde i kraft den 1 oktober 2006. Energideklaration av byggnader bygger på ett EG-direktiv.
Målet är att sänka energianvändningen i befintliga och nya byggnader samt främja en hållbar utveckling utan att påverka
byggnadens inomhusmiljö negativt.

  • Fr.o.m. den 1 januari 2009 ska alla småhus som inte hyrs ut ha en energideklaration senast vid försäljningstillfället. 
   Det gäller villa, kedjehus eller parhus och dylikt.
   Småhus som hyrs ut ska däremot ha en energideklaration senast den 31 december 2008. Detta datum gäller även småhus som är bostadsrätter.
  • Flerbostadshus
   Hyres- och/eller bostadsrätter ska ha en energideklaration senast den 31 december 2008.
  • Nybyggda hus
   Ska deklareras senast två år efter det att byggnaden tagits i bruk (efter att slutbevis utfärdats).
  • Specialbyggnader
   Över 1000 kvm, som t ex simhallar, bibliotek, skolor, vårdbyggnader ska ha en energideklaration till årsskiftet 2008/09. Det framgår av taxeringsbeviset om byggnaden är en specialbyggnad.

En energideklaration är giltig i tio år.

Undantag

Följande typer av byggnader är undantagna från skyldigheten att energideklarera.

  • Byggnader som i huvudsak används till andakt eller religiös verksamhet
  • Industrianläggningar och verkstäder *
  • Bostadshus som används eller är avsedda för användning mindre än fyra månader per år eller under en begränsad del av året om energianvändningen beräknas vara mindre än 25% av en helårsanvändning
  • Tillfälliga byggnader som är avsedda att användas i högst två år
  • Ekonomibyggnader med ett lågt energibehov inom skogs- och jordbruksnäring
  • Fristående byggnader som har en användbar golvarea mindre än 50 kvadratmeter
  • Byggnader inom totalförsvaret som är av hemlig natur


*
Särskilt om undantaget för industrianläggningar och verkstäder

Undantaget gäller byggnader där den huvudsakliga verksamheten är tillverkning eller en verkstad. Exempel på byggnader som däremot omfattas av kravet på energideklaration är kontorslokaler, uppvärmda lager, lokaler för fritidsaktiviteter och konferensanläggningar. Den huvudsakliga verksamheten kan avgöras genom att man kontrollerar hur stor del av byggnadens temperaturreglerade area (Atemp) varje verksamhet upptar. Om mer än hälften av byggnadens area utgörs av lokaler med tillverkning, kan byggnaden komma att omfattas av undantaget för industrianläggningar och verkstäder. Om mer än hälften av byggnadens area är kontor eller lager eller liknande där ingen tillverkning sker, omfattas byggnaden inte av undantaget. Det är alltid hela byggnaden som energideklareras om byggnaden bedöms omfattas av kravet på energideklaration.