GAMMAMÄTNING

En gammamätning är ett snabbt sätt att utröna om en byggnad innehåller byggnadsmaterial som avger radongas
(t.ex. blåbetong). Om man vid gammamätningen ser ett förhöjt värde bör man göra en radonmätning,
företrädesvis en långtidsmätning med spårfilm för att få ett årsmedelvärde.

Blåbetong

Blåbetong är en sorts lättbetong som har fått sitt namn efter den blåsvarta färg som kännetecknar den uranrika
alunskiffer som utgör huvudingrediensen. Att använda alunskiffer var fördelaktigt då skiffern är rik på kol och
kunde användas som bränsle vid bränning av den kalk som ingår i lättbetong. Själva produkten är också matt blå
till färgen med en struktur som liknar stelnad tvättsvamp. Blåbetong har i stor utsträckning använts som byggnadsmaterial,
främst för väggar men även för bjälklag. Det förekommer också att kross av blåbetong använts som fyllning i bjälklag.

Innehållet av uran i blåbetongen innebär att lättbetongen avger gammastrålning och ädelgasen radon bildas när uranet sönderfaller.

Tillverkningen av alunskifferbaserad lättbetong upphörde 1975, men ända fram till 1980 har det byggs hus av blåbetong.

Radon

Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att radon i bostäder orsakar
500 lungcancerfall per år i Sverige. Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer hälsorisker med radon och utifrån dessa tas i samråd
med andra myndigheter fram rikt- och gränsvärden för radon.

Fyra faktablad om radon

Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram fyra faktablad som ger dig viktig information om radon samt tips på hur man åtgärdar problemet.